Покрајинска изборна комисија

Покрајинска изборна комисија је орган за спровођење избора за посланике у Скупштину Аутономне покрајине Војводине.

Избор, начин рада, функционисање и послови које обавља Покрајинска изборна комисија уређени су Покрајинском скупштинском одлуком о избору посланика у Скупштину Аутономне покрајине Војводине ("Сл. лист АП Војводине", бр. 23/2014) и Пословником Покрајинске изборне комисије ("Сл. лист АП Војводине", бр. 4/2012).

Комисија ради у седницама. У раду Комисије учествују председник, чланови и секретар комисије и њихови заменици. Рад Комисије је јаван.


цео текст

Састав Покрајинске изборне комисије

Покрајинску изборну комисију у сталном саставу чине председник и десет чланова и њихови заменици. Председника, чланове и секретара Комисије и њихове заменике именује Скупштина Аутономне покрајине Војводине на мандатни период од четири године, у складу са Покрајинском скупштинском одлуком о избору посланика у Скупштину Аутономне покрајине Војводине.

Председник Покрајинске изборне комисије именује се на предлог председника Скупштине АП Војводине, док се чланови именују на предлог посланичких група у Скупштини АП Војводине. Секретар Покрајинске изборне комисије je секретар Скупштине АП Војводине или његов заменик и учествује у раду Покрајинске изборне комисије без права одлучивања.

Председник, чланови и секретар Покрајинске изборне комисије, као и њихови заменици морају бити дипломирани правници.


цео текст

Покрајинска изборна комисија

Седиште:
Зграда Скупштине Аутономне покрајине Војводине
Владике Платона бб
Нови Сад

Тел/факс:
021/487-4143; 021/456-010
021/456-012; 021/487-4188

E-mail:
pik@skupstinavojvodine.gov.rs

Web:
www.pik.skupstinavojvodine.gov.rs